Adgangsforhold - Tømningsordning


Grundejere skal sørge for, at eventuel beplantning langs med vejarealer ind til skel beskæres således, at der er en frihøjde på minimum 4 meter og en fri passage på 3 m i bredden.

Hedensted Kommune kan kræve, at grundejere etablerer en kørefast vendeplads i nærheden af bundfældningstanken, hvis dette vurderes at være nødvendigt for tømning af tank.

Grundejere skal sørge for opfyldelse af følgende forhold for at slamsugeren kan tømme bundfældningstanken:

  • Dækslet til bundfældningstanken skal være placeret i terrænhøjde og være synligt. Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde skal holdes væk.
  • Dækslet til bundfældningstanken skal være tilgængeligt og være nemt at løfte af tanken.
  • Dækslet må maksimalt veje 50 kg og skal kunne håndteres af én person ved brug af de krævede hjælpemidler.
  • Grundejere skal kunne acceptere almindelige gener ved tømning af bundfældningstanken med slamsuger, som følge af forsigtig fremføring af slamsugerslangen og kan ikke kræve erstatning for eventuelle mindre skader på beplantning m.v.