Særbidrag


Ved særbidrag...

forstås bidrag, der er en ejendomsejers betaling for afledning af særligt forurenet spildevand, (mere forurenet end husspildevand), som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg. Du kan læse mere om særbidrag i Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Ved særligt forurenet spildevand,

forstås spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet.

Ved særlige foranstaltninger,

forstås foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenet spildevand.

Bekendtgørelse om særligt forurenet spildevand

Takstblad