Kloakerede ejendomme


Hvem kan opsætte bimålere

Ejendomme der har erhvervsproduktion (er CVR registreret), hvor det vandforbrug, der ønskes fradrag for, skal kunne henregnes til erhvervsdelen (CVR), det vil sige den primære drift/produktion på ejendommen.

Ejendomme med egen boring og som tilleder til kloaksystemet.

Fast årligt gebyr pr. bimåler monteret i eksisterende installationer

For 2,5 m3                          440,00 kr.

For 6 m3                             740,00 kr.

For 10 m3                        1.040,00 kr.

Udlevering af bimålere

Hedensted Spildevand sørger for opsætning af bimåler. (Autoriseret VVS installatør)

Fejl på udleveret bimålere

Såfremt der er fejl på en af Hedensted Spildevand udleveret bimåler og det ved ekstern afprøvning konstateres, at fejlen er Hedensted Spildevands, betales den eksterne afprøvning af Hedensted Spildevand. Ellers betaler borgeren selv. Hedensted Spildevand betaler for almindelig vedligehold, dog ikke i tilfælde af frostsprængninger.

Aflæsning af bimålere

Aflæsning af bimålere, sker ved aflæsningskort fra Hedensted Spildevand.

Ansøgningsskema