Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Præstelunden, Præstemarken og Præstemarksvej

Baggrund for projektet

Hedensted Kommune har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, der ændrer status for en del af Præstelunden, Præstemarken og en del af Præstegårdsvej, fra at være fælleskloakeret (regnvand og spildevand i samme ledning) til at være planlagt separatkloakeret (regnvand og spildevand i hver sin ledning) og med mulighed for at udtræde for regnvand. Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring før vedtagelsen.

Du kan læse hele spildevandsplantillægget hér.

Baggrunden for at separere kloakken i området og tilbyde grundejerne, at udtræde for regnvand, er et ønske om at reducere antallet af overløb fra det gamle fællessystem til vandløbet, tilløb til Torup Bæk fra Torup, samt at mindske dét ressourceforbrug, der er ved at pumpe og rense fællesvand, som er en blanding af spildevand og regnvand.

Målet er, at det kun er spildevand som ”flyttes” og renses på vores renseanlæg, mens regnvand så vidt muligt håndteres dér hvor det falder, dvs. ved at lade det sive ned i jorden, fordampe gennem planter eller løbe ud i vandløb eller sø. For at opfylde målet, skal regn- og spildevand skilles ad i hver sit kloaksystem; det skal separeres.

Når regnvand fra tage og belægninger samles i rør med udløb i en recipient, skal udløbet forsinkes, så de store og pludselige vandmængder ikke ødelægger vandløbets bund og brinker. Det gør vi ved først at samle regnvandet i et bassin, hvorfra det løber langsomt og kontrolleret ud i recipienten. Det er skånsomt for vandløbet og det dyre- og insektliv, der findes i og omkring det.

 

Kontaktpersoner:

Firma:

Kontaktperson:

Telefon

Hedensted Spildevand A/S

Anna Mondrup Van Tienen

7674 9279

Ejvind Laursen A/S

Jesper Nielsen

7675 2308

Hvad skal ske?

Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra én ledning til to ledninger og etablere et regnvandsbassin, hvis formål er at opsamle regnvandet fra området og forsinke udledningen til vandløbet.

Alle grundejere i området skal derfor skille regn- og spildevand fra deres ejendom ad. Det kan ske ved, at alt regnvandet fra ejendommen frakobles kloakstikket og i stedet nedsives inde på privat grund. Derved udtræder ejendommen for regnvand og grundejer har mulighed for at sælge tilslutningsretten for regnvand tilbage til Hedensted Spildevand.

Sælges tilslutningsretten tilbage, tilbagebetaler Hedensted Spildevand en del af tilslutningsbidraget. Beløbet som tilbagebetales er 18.000 kr. inkl. moms.pr. ejendom som udtræder.

Man kan også vælge fortsat at aflede regnvandet til Hedensted Spildevands regnvandskloak. Der vil så ikke ske tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget, da ejendommen fortsat er med i kloakfællesskabet for både regn- og spildevand.

I forbindelse med arbejdet vil stikket til de pågældende ejendomme blive fornyet. Hvis man fortsat ønsker at aflede regnvand til Hedensted Spildevands kloak, vil det gamle stik udskiftes med to nye stik – ét til regnvand og ét til spildevand. Vælger man at udtræde for regnvand, får man ét nyt spildevandsstik.

 

Hvad koster det?

Hedensted Spildevand afholder alle udgifter til arbejdet i de offentlige arealer samt til fornyelse af stik til ejendommene.

Grundejerne skal selv betale for kloakarbejdet inde på privat grund, dvs. adskillelse af regn- og spildevand, etablering af faskiner eller anden nedsivningsløsning til regnvandet for dem som ønsker at udtræde, eller tilslutning af hhv. regn- og spildevand til de nye stik.

HUSK at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er kloakmesteren som sørger for at færdigmelde arbejdet til kommunen samt indsender ny kloaktegning og erklæring om, at intet regn- eller drænvand løber til kloakken, hvis man har valgt at udtræde for regnvand.

 

Hvornår kommer vi?

Hedensted Spildevand påbegynder arbejdet i september 2021.

Det første vi går i gang med er etablering af regnvandsbassinnet på det grønne område ved åen. Entreprenør Ejvind Laursen er allerede i gang med at rydde buskads og gøre området klar og i den kommende uge, uge 38, starter de på selve gravearbejdet.

Derefter følger udskiftning af kloak og stikledninger på villavejene; Præstelunden, Præstemarken og Præstegårdsvej, med forventet opstart i foråret 2022. Den endelige rækkefølge og tidsplan er ikke fastlagt endnu. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2023.

Når Hedensted Spildevand er helt færdige med kloakeringen, vil kommunen fastsætte en frist for, hvornår I senest skal have ændret kloak systemet på jeres grund så regnvand og spildevand er adskilt.

 

Hvad betyder arbejdet for hverdagen?

Udskiftningen af de gamle ledninger betyder, at vi skal grave i veje og fortove og det kan desværre ikke undgås, at vi både støjer og støver mens det står på.

Hedensted Spildevand og vores entreprenør, Ejvind Laursen A/S, vil gøre hvad vi kan for at begrænse generne.

Der arbejdes som udgangspunkt kun mellem kl. 7.00 og kl. 17.00 på hverdage. Dog vil levering af materialer o.a. kunne forekomme uden for dette tidsrum og uforudsete hændelser under arbejdets udførelse kan også betyde, at der må arbejdes på andre tider af døgnet.

Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, ligesom ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

Har du særlige behov i forhold til adgang, f.eks. adgang for kørestolsbruger eller handicapbil, bedes du kontakte undertegnede, så vi kan aftale en løsning, der tilgodeser dine behov.

 

Fotoregistrering og Byggelovens §12

Hedensted Spildevand laver en udvendig fotoregistrering af de huse, hvor der graves tæt på. Det sker for at kunne påvise, om eventuelle revner er opstået/udviklet under anlægsarbejdet, eller om det er gamle skader. Der laves fotoregistrering af alle bygninger, herunder udhuse, garage/carporte samt af evt. støttemure mv.

Det er firmaet CS Consult der laver fotoregistreringen for Hedensted Spildevand.

I behøver ikke at være hjemme, når registreringen foretages, men hvis I ønsker det, kan det aftales.

Hedensted Spildevand skal også henlede opmærksomheden på Byggelovens §12, hvormed ansvar og pligter ved bygningsnære anlægsarbejder er fastsat.

Du kan læse Byggelovens §12 hér:

Er der forhold ved din ejendom, som bekymrer dig i forhold til gravearbejdet, bedes du kontakte Hedensted Spildevand, så vi kan finde en løsning, inden vi begynder at grave.

De ejendomme, som vi skal grave tæt på, når vi graver ud til bassinet, har fået varsel om fotoregistrering og information om Byggelovens §12, sammen med det udsendte informationsbrev. Alle øvrige ejendomme vil få tilsendt varsel om fotoregistrering og information om §12, når vi nærmer os at skulle grave ved dem, dog senest to uger før vi begynder arbejdet!

 

Information og kontakt

Ovenstående informationer er sendt til alle berørte grundejere med post sammen med særskilt information om muligheden for at udtræde for regnvand og dén formular, man skal bruge, hvis man ønsker at udtræde. Hedensted Spildevand sender ikke flere informationer ud med post, men orienterer generelt via vores hjemmeside eller tager direkte kontakt til grundejerne ved konkrete spørgsmål eller vigtig information.

Der vil løbende blive lagt informationer op hér på hjemmesiden, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ønsker man at modtage en sms, når der er lagt nyt på hjemmesiden, kan man tilmelde sig sms-service ved at sende en e-mail til amvt@hspv.dk med navn og dét telefonnummer, man ønsker at modtage sms på.

Har man spørgsmål eller andet vedr. projektet, er man altid velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede ved Hedensted Spildevand på telefon: 76749279 eller email: amvt@hspv.dk.

Anna Mondrup Van Tienen

Projektleder

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her