Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Separatkloakering

Opdateret 16.03.2023

Baggrund for projektet

Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken.

Hvad skal ske

Regnvand og spildevand skal skilles, så det kan sikres, at der fremover ikke sker udledning af fortyndet spildevand til naturen. Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra en ledning til to ledninger og etablere to regnvandsbassiner, hvis formål er at forsinke udledning af regnvandet, således det ledes langsomt ud i vandløbene.

I forbindelse med arbejdet vil der blive etableret to nye stik til din grund – et til regnvand og et til spildevand. Der sættes en ny skelbrønd på spildevandsstikket. Din nuværende afledning af både regnvand og spildevand samles op i det nye regnvandsstik, og du skal få en autoriseret kloakmester til at koble spildevandet til den nye skelbrønd.

Hvornår kommer vi?

Hedensted Spildevand har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet VAM om udførelse af anlægsarbejdet.

VAM går i jorden i Hornborg efter påske 2022 og afslutter separeringen i Hornborg omkring foråret 2023.

Du vil som borger derefter få ½ år til at få separeret kloakken på din egen grund. Når alle lodsejere i Hornborg har fået adskilt regnvand og spildevand inde på egen grund, vil regnvandsbassinet syd for åen som det sidste blive etableret.

Anlægsarbejdet starter med etablering af pumpestation og ledningsanlæg ved broen over Møllebækken, herfra arbejdes der op langs Hornborgvej, første del af Kingosvej, Brorsonsvej og dele af Østerenden til Horsensvej. Dette arbejde udføres først for at få tilsluttet pumpestationen til en forberedt trykledning i Horsensvej.

Hedensted Spildevand forventer at gå i jorden i Flemming i foråret 2023 og afslutte separeringen i Flemming sidst på 2024. Du vil som borger derefter få ½ år til at få separeret kloakken på din egen grund. Når alle lodsejere i Flemming har fået adskilt regnvand og spildevand inde på egen grund, vil regnvandsbassinet syd – øst for Flemming, som det sidste blive etableret.

Fremdriftsplan for kloak i Hornborg

Entreprenøren er i gang i Vesterenden og Østerenden med etablering af nye kloak. På planen nedenfor er markeret hvilke veje der asfalteres i uge 12. Entreprenøren forventer at være færdig i de sidste veje sidst i april/først i maj. 

Hvad kommer arbejdet til at betyde for hverdagen:

Udskiftning af de gamle ledninger betyder desværre, at der vil forekomme støv, støj og møg i området. Der vil kun være tale om midlertidige gener, når der graves på den vej, man bor på.

Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, og ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

Der bliver lagt yderligere information op, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Mener du, at din ejendom allerede er forberedt på separatkloakering?

Hvis du mener, at din ejendom allerede er separeret inde på grunden, bør du læse dette:

 

Kontaktpersoner

 

Firma

Kontaktperson

Telefon

Email

Rådgiver

kLAR Miljørådgivning

Stefan B. Keller

2715 3738

sbk@k-lar.dk

Entreprenør

VAM

Søren Rasmussen

4056 4705

sbr@vam.dk

 

 

Bent Olsen

2761 2898

Fast mand på byggepladsen

Bygherre

Hedensted Spildevand

Mette Hansen

7674 9271

mdh@hspv.dk

Udsendte skrivelser

Hedensted Kommunes tillæg til spildevandsplanen:

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her