Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Korning - Søndervangen

Seneste opdatering: 28.02.2020

Projektet forløber planmæssigt.

Baggrund for projektet

Korning Renseanlæg er nedslidt, og Hedensted Spildevand ønsker at nedlægge anlægget og pumpe spildevandet til et andet renseanlæg. Samtidig er den eksisterende afløbsledning nedslidt og trænger til udskiftning. I Hedensted Kommunes spildevandsplan er det planlagt, at området skal seraratkloakeres, hvilket betyder at regnvand og spildevand skal adskilles. Dette gøres for at forhindre udløb af spildevand til vandløb og andre recipienter. Se i øvrigt mere herom på Slides fra informationsmøde

Denne type projekt gavner miljøet og sikrer, at afløbssystemet til stadighed fungerer efter hensigten. Desværre kan vi ikke helt undgå, at projektet medfører midlertidige gener i udførelsesperioden. Vi forsøger at minimere generne i det omfang det er muligt.

Vi håber på forståelse for de gener der opstår undervejs, og ser frem til et godt samarbejde.

Projektets parter:

Hedensted Spildevand: Bygherre for afløbsledninger, asfalt og fortov, hvor det fjernes på grund af gravearbejdet.
Hedensted Kommune: Ansvarlig for udskiftning af asfalt hvor entreprenøren ikke udfører gravearbejde. Hedensted Kommune udskifter kun asfalt hvor dette skønnes nødvendigt og hvor der i forvejen graves. Kommunen har besluttet at udskifte dårlige dræn i vejarealerne hvor der graves alligevel.
COWI: Rådgivende ingeniør og ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmateriale, tilsyn og projektering af projektet.
VAM A/S:

Entreprenør og udfører de udbudte gravearbejder. Ansvarlig for koordinering med områdets borgere.

Informationsmøde afholdt den 25. juni 2019

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde hvor de berørte borgere blev informeret om separatkloakeringen og hvordan dette skal forløbe.

Slides fra informationsmøde

Spørgsmål og svar fra informationsmøde

Status for projektet:

28.02.2020: Entreprenøren vender tilbage, når området er tørret op, for at lave nogle mindre arbejder.

Derefter afventer den sidste del af arbejdet, at lodsejerne på Søndervangen har koblet deres regn- og spildevand om. Når dette er sket skal entreprenøren enkelte steder ned i vejen igen for at foretage de sidste omkoblinger, så systemet får den ønskede virkning.

Tidsplan

Forventet sluttidspunkt er 1. marts 2020 under forudsætning af, at vinteren ikke umuliggør anlægsarbejdet eller det efterfølgende asfaltarbejde.

Entreprenøren koordinerer selv deres arbejde med den enkelte grundejer i projektperioden, ligesom grundejere er meget velkomne til at kontakte entreprenøren når de færdes i området.

Følg med her på hjemmesiden, hvor den overordnede tidsplan meldes ud så snart vi har den på plads.

Informationsskilte:

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er behov for yderligere information omkring projektets afvikling.

Der er derfor opsat to informationsskilte i området. 

Skiltene indeholder en overordnet beskrivelse af projektet med et tilhørende oversigtskort over entrepriseområdet. Herudover vil der være en henvisning til denne hjemmeside med mulighed for yderligere informationer.

Endelig indeholder informationsskiltene en bagside med et oversigtskort, hvorpå entreprenøren angiver indeværende uges arbejdsområde og den kommende uges arbejdsområde. Ideen hermed er at give borgere og andre der færdes i området et billede af, hvor fremkommeligheden er besværet/afspærret i den kommende uge.

Arbejdsplanen er kun retningsgivende, og entreprenøren kan vælge at ændre i arbejdsplanen efter behov. I så fald opdateres informationsskiltene.

Omkørsel i projektperioden:

Projektets udførelse giver desværre nogle udfordringer for den daglige færdsel i området. Derfor er der etableret en omkørsel i området. Det har desværre ikke været muligt at etablere en kortere rute.

Entreprenøren har udlagt en midlertidig adgangsvej som sin egen arbejdsvej fra Ussingvej til Pebringsvej. Arbejdsvejen er udlagt i jernplader over et markareal, og er ikke egnet til kørsel i personbil. Der opsættes skilte med tydelig angivelse af arbejdskørsel. Arbejdsvejen bliver ikke rengjort, saltet og ryddet for sne.

Kørsel med andre køretøjer end entreprenørens dertilhørende, foregår fuldt ud på eget ansvar og er uden ansvar for entreprenøren, Hedensted Spildevand og Hedensted Kommune. Vi gør desuden opmærksom på, at jernpladerne bliver meget glatte i frostvejr.

Kontaktpersoner i forbindelse med anlægsarbejdet

Rolle Firma Kontaktperson Telefon
Rådgiver: COWI Dan Julsen 5640 6723
Entreprenør: VAM Michael Vestergaard 2761 2887
  VAM Rasmus Lund 2094 7964
Bygherre: Hedensted Spildevand Mette Dybkjær Hansen 7674 9271
Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her