Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Kragelund - Sideveje til Herredsvej samt del af Højmarksvej

Seneste opdatering: 28.02.2020

Projektet forløber planmæssigt.

Baggrund for projektet

Det meste af Kragelund er separatkloakeret, men nogle ejendomme nord for Herredsvej er stadig fælleskloakerede (regnvand og spildevand ledes i samme ledning).

Det fælleskloakerede område medvirker til, at der i forbindelse med kraftigt regnvejr sker udledning af opspædet spildevand fra Hedensted Spildevands ledningssystem til Øster Snede Møllebæk og ”Vandplanerne” udpeger Øster Snede Møllebæk som et vandløb, hvor der skal ske en forbedring af forholdene. Samtidig er de gamle fællesledninger i dårlig stand.

På baggrund af disse forhold, har Hedensted Kommune udarbejdet et forslag til tillæg til kommunens spildevandsplan for området. Dette forslag er i høring indtil 14. marts 2019. Forslaget til tillægget overfører det fælleskloakerede kloakopland til planlagt separatkloakeret kloakopland.

Det har vist sig at Højmarksvej mellem Herredsvej og Vestermarksvej også er fælleskloakeret, hvorfor projektet er udvidet til også at omfatte denne strækning.

Borgermøde afholdt den 31. januar 2019

Hedensted Kommune har afholdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen, og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages. Til dette møde orienterede Hedensted Spildevand om, hvad projektet indebærer.

Slides fra borgermøde (06.02.2019)

Spørgsmål og svar fra borgermøde (06.02.2019)

Informationsmøde afholdt 2. juli 2019

Hedensted kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde for de borgere, der berøres af udvidelsen af projektet. Til dette møde blev der orienteret om, hvad projektet indebærer.

Slides fra informationsmøde 2. juli 2019 (11.07.2019)

Spørgsmål og svar fra informationsmøde 2. juli 2019 (11.07.2019)

Status for projektet

28.02.2019: Entreprenøren vender tilbage når området er tørret op for at lave nogle arbejder der har været udsat pga. vejret.

Trafikale forhold

I forbindelse med arbejdet i Enggårdsvej / Højmarksvej har det været nødvendigt at etablere 2 forskellige omkørsler. En for personbiler og en for øvrig trafik. Omkørslen for personbiler er smal og med dårlige oversigtsforhold, så vis hensyn og tænk på beboerne, når den benyttes.

Tidsplan

Arbejdet forventes afsluttet 1. februar 2020, hvis vintervejret tillader arbejdet.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til projektet, eller information om særlige forhold for din ejendom, er du velkommen til at kontakte en af undertegnede

Rolle Firma Kontaktperson E-mail og telefon
Entreprenør VAM Rasmus Lund ral@vam.dk / 2094 7964
  VAM Michael Vestergaard  2761 2887
Rådgiver Envidan Anders Munk Rediin amr@envidan.dk / 2715 3725
Bygherre Hedensted Spildevand Mette D. Hansen mdh@hspv.dk / 7674 9271

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her