Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Horsensvej, Nygade, del af Hedebogade og del af Løsningvej - Kloaksanering/Byforskønnelse

Den "grønne port" til Hedensted

Her kan du læse mere om og se skitser på hvordan Horsensvej, Hedensted forventes at komme til at se ud i juni 2019.

Foto der viser den nye og smallere Horsens vej.

Foto der viser det aktuelle ledningsarbejde mv. på Horsensvej og sidevejene.

Foto der viser Horsensvej fra nord - Den grønne port.

Foto der viser Horsensvej fra nord - "Bakkelandskab".

Anlægsarbejde i forbindelse med renovering

Der er nu fundet entreprenør til arbejdet i og omkring Horsensvej. Det bliver ”Entreprenørfirmaet Ejvind Laursen A/S” fra Hedensted, der kommer til at stå for arbejdet, dog har kabelejerne deres egen entreprenør til at grave for sig.

Af hensyn til forsyningssikkerheden for gas og fjernvarme samt for at opnå størst mulig fremdrift i forbindelse med arbejdet bliver Horsensvej spærret for gennemkørsel i hele perioden.

Ærinde – og beboerkørsel frem til det aktuelle afspærrede arbejdsområde på strækningen, vil dog være mulig fra begge ender af Horsensvej.

Gravearbejdet i Horsensvej starter uge 32 - 2018. Arbejdet forventes afsluttet uge 23 - 2019, dog vil slidlagsarbejde og tilplantning foregå i efteråret 2019.

Entreprenøren vil som noget af det første tjekke koter for tilslutning af stik fra ejendomme med kældre til eksisterende kloak, hvorefter disse kan oplyses til interesserede ejere.

Status november 2018

Anlægsarbejdet forløber pt. planmæssigt, og trafikafviklingen ser også ud til at have fundet sit leje uden de større problemer. Bilisterne har efterhånden fundet ud af, hvad der er muligt i forhold til de aktuelle arbejdsområder. De lokale på Horsensvej og tilhørende sidevej udviser også fin forståelse for de uundgåelige besværligheder, der er forbundet med sådan et større anlægsprojekt.

Siden anlægsopstart og frem til nu har vi arbejdet i østsiden af Horsensvej  fra  Birke Alle til Løsningvej, hvor vi har flyttet de eksisterende bløde ledninger (tlf., el , fiber mv. ) ud til den fremtidige placering i fortovet. På samme strækning har det halve vejareal været gravet op til nedlægning af ny hovedtransmissionsledning for fjernvarme, samt nedlægning af ny gasledning, så den eksisterende gasledning under fremtidige nedsivnings- og træbede kan fjernes inden længe. (gasledningen mangler blot de sidste tilslutninger i begge ender, trykprøvning mv.)

 Pt. arbejdes der i krydset Horsensvej / Løsningvej for opstart af fornyelse af spildevands-, drikkevands- og fjernvarmeledninger, samt flytning af bløde ledninger i vestsiden af Horsensvej. Herudover også forberedelse til opbygning til den fremtidige gade profil på strækningen.

I den kommende periode frem til årsskiftet 2018/2019, vil der blive arbejdet på etapen fra Løsningvej til Nygade, herunder også opbygning af den fremtidige gade profil m. belægninger, nedsivnings bede og bede  til træer mv. i vejens fulde bredde.

 

Kontaktpersoner 

Hvis du har spørgsmål til by-forskønnelsen, kan du finde navn, mail adresse og telefonnummer på kontaktpersoner her.

 

Baggrund for projektet

De eksisterende fællesledninger i området er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk. Hedensted Spildevand ønsker derfor, at udskifte fælleskloakken i området i forbindelse med, at Hedensted Kommune vil renovere Horsensvej.

 

Borgermøde afholdt den 20. juni 2017 på Hedensted rådhus

Hedensted Kommune har afholdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages.

Slides fra borgermøde

Spørgsmål og svar fra borgermøde

Nedsivningskonsekvenser Horsensvej/Østerbrogade 

 

FORSINKET UDSENDELSE AF OPLYSNING OM MULIGHED FOR UDTRÆDEN MHT. REGN- OG OVERFLADEVAND

Udsendelsen af oplysning om mulighed for udtræden af Hedensted Spildevand er blevet forsinket, men når det udsendes, gives en frist på 1½-2 mdr. til at melde tilbage.

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her