Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Kloakering af sommerhusområde i Juelsminde

Baggrund for projektet

Baggrunden for igangsættelse af projektet er en væsentlig bekymring i relation til den fortsatte badevandskvalitet.

Denne bekymring skal ligeledes ses i lyset af de varslede klimaændringer, der bl.a. forventes at medføre stigende grundvandsspejl og havvandstand. Dermed sættes eksempelvis i dag velfungerende nedsivningsløsninger under pres, ligesom det vil blive vanskeligt at give tilladelse til etablering af nye nedsivningsløsninger.

Hedensted Kommune oplever endvidere et stigende antal ansøgninger om ombygning og tilbygning til de eksisterende sommerhuse i området, hvilket giver anledning til at tro, at spildevandsbelastningen fra området som helhed vil øges i de kommende år.

Hvis spildevandstillægget godkendes ved Hedensted Kommune, sikres en fremtidig samlet koordineret spildevandsbortskaffelse for Juelsminde sommerhusområde. Derved opnås en højere sikkerhed for korrekt afledning og rensning af spildevandet. Med tillægget medtages derfor alle de i dag  ukloakerede ejendomme i Juelsminde sommerhusområde, ca. 475 ejendomme. Oplandet udgør samlet ca. 55 ha.

 

Arbejdets udførelse

Arbejdets udførelse er betinget af den endelige vedtagelse af Hedensted Kommunes Spildevandsplan.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan.

Hvis spildevandsplanstillægget godkendes, og Hedensted Spildevands bestyrelse beslutter at afsætte penge på budgettet de kommende år, forventes arbejdet at blive udført fra forår 2018 – efter 2021.

 

Informationsmateriale

Slides fra borgermøde

Spørgsmål og svar fra borgermøde

 

Tidsplan

Der er ikke udarbejdet en tidsplan. Dette opdateres.

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakte projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

 

Spørgsmål til tilladelser og spildevandsplaner:

Hedensted Kommune

Spildevandstraks-service

Tlf.: 7975 5625

Mail: naturogmiljo@hedensted.dk

 

Spørgsmål til byggemyndighed, tegninger på egen grund:

Hedensted Kommune

Byggestraks-service

Tlf.: 7975 5605

Mail: fritidogfællesskab@hedensted.dk

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her