Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Juelsminde - Kloakering af sommerhusområde

Seneste opdatering: 19.03.2020

19.03.2020: I forlængelse af de nye udmeldinger omkring Corona virus, så vil der ikke blive afholdt opstarts møde ved etape 2. Der er udarbejdet en tegning der viser ca. placeringen af jeres nye skelbrønd, se tegning her. Skulle der være forslag til en ny placering af brønden, vil dette i nogen tilfælde være muligt.

Her skal man blot sætte en pind mærket med brønd, hvor man ønsker brønden placeret. Der ligger en del pinde ved det hvide mødeskur længst væk fra Bjørnsknudevej, som er til dette formål.

Lasse Røjkjær Toftebjerg vil sammen med entreprenøren, tjekke om det er muligt at flytte brønden til den nye placering.

Der er kommet nyt omkring kloakeringen af de tomme grunde i området, ønsker man ikke at grunden skal kloakeres nu så skrives den ud af spildevandsplanen. Ønskes det på et senere tidspunkt at få grunden kloakeret, så kan der laves en privatretslig aftale med Hedensted Spildevand om at blive koblet til spildevandsnettet i området.

En sådan aftale vil have lidt flere omkostninger, end at grunden bliver kloakeret nu. Men systemet kan godt håndtere de ekstra grunde.

28.02.2020: Gravearbejdet forløber planmæssigt, dog er fremdriften udfordret af de store mængder regn der er faldet i området. Entreprenøren mener at grundvandet den seneste måned er steget omkring en halv meter.

Vibevænget er stort set færdigt, her mangler der blot, at rabatter og vejen bliver reetableret. Ellers er alle trykledninger/hovedledninger gravet i jorden i område midt. (det er de sorte rør der stikker op rundt omkring).

Det forventes at grave arbejdet i område syd vil starte omkring april.

 

Baggrund for projektet

Baggrunden for igangsættelse af projektet er en væsentlig bekymring i relation til den fortsatte badevandskvalitet.

Denne bekymring skal ligeledes ses i lyset af de varslede klimaændringer, der bl.a. forventes at medføre stigende grundvandsspejl og havvandstand. Dermed sættes f.eks. i dag velfungerende nedsivningsløsninger under pres, ligesom det vil blive vanskeligt at give tilladelse til etablering af nye nedsivningsløsninger.

Hedensted Kommune oplever desuden et stigende antal ansøgninger om ombygning og tilbygning til de eksisterende sommerhuse i området, hvilket giver anledning til at tro, at spildevandsbelastningen fra området som helhed vil øges i de kommende år.

Spildevandstillægget nr. 5 (2015-2020) er godkendt af Hedensted Kommune, derved sikres en fremtidig samlet koordineret spildevandsbortskaffelse for Juelsminde sommerhusområde.

Derved opnås en højere sikkerhed for korrekt afledning og rensning af spildevandet. Med tillægget medtages derfor alle de i dag ukloakerede ejendomme i Juelsminde sommerhusområde, ca. 475 ejendomme. Oplandet udgør samlet ca. 55 ha.

Status på udbud

Pumpeudbuddet blev vundet af Xylem Water Solutions Denmark ApS. De levere pumpebrønde, og pumper til projektet. Xylem har ligeledes stået for at dimensioner trykledningerne og pumper.

Entreprenørudbuddet blev vundet af Vejlby Kloakservice, de vil stå for at grave brønde, trykledninger, stikledninger og skelbrønde ned i jorden. Vejlby Kloakservice kommer fra Harboøre og har lavet lignende projekter, som kloakeringen af sommerhusområder. Jordforholdene i Juelsminde minder meget om de jordtyper der findes i Harboøre, med høj grundvandsstand i sandjord.

El-tilslutningen til pumperne vil blive udført af Daugaard El, der står for at lave strøm til alle de nye pumper i området.

Arbejdets udførelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan for projektet.

I slutning af 2018 startede vi op på at forberede vores egne systemer til at kunne modtage det spildevand der fremadrettet vil blive tilledt fra sommerhusområderne.

På nuværende tidspunkt har vi ikke taget stilling til, hvilket system der vil blive etableret, ej heller hvornår dette vil ske og i hvilke.

I 2019 starter vi med at udføre geotekniske undersøgelser i området, hvilket skal give en bedre forståelse af de anlægstekniske udfordringer der er i forbindelse med at grave i jorden så tæt på kysten. Disse undersøgelser vil foregå i det første halvår af 2019.

Sidst i november 2019, vil selve gravearbejdet begynde i området. Hele projektområdet er nu blevet inddelt i deletaper 1, 2 og 3. Der vil være start fra Fasanvej, hvor spildevandet fra etape 1 og 2 bliver koblet til det eksisterende system. Etape 3 vil blive koblet til omkring Rousthøjs Alle.

Se etapeplan her: 

17.01.2020: Entreprenøren har nu opstartet etape 1, der er begyndt med Vibevænget. Herefter vil arbejdet rykke videre op mod Fasanvej.

Sidst i februar vil der blive indkaldt til opstartsmøde omkring etape 2.

Lasse Røjkjær Toftebjerg vil starte med at sidde i den hvide skurvogn fredage d. 24/01, 28/02 fra klokken 9-15. Skurvognen er placeret på Bjørnsknudevej 14, 7130 Juelsminde.

 

19.11.2019: Da der er ved at blive etableret pumpestationer i sommerhusområdet i Juelsminde, vil tømning af septiktanke ikke længere blive foretaget af Hedensted Spildevand. Jeres spildevand ledes fra og med 2020 til pumpestationerne, og sommerhusområdet er derfor ikke længere med i den obligatoriske ordning vedr. tømning af septiktanke.

I skal selv sørge for tømning og sløjfning af septiktanken, når I får spildevandet ledt til pumpestationen. 

Tidsplan

Der er sendt 430 breve ud til de berørte lodsejere i sommerhusområdet. Skulle du ikke have modtaget brevet, så kan det findes her på siden. Der er udsendt to type breve, et til storparceller, og et til alle der selv ejer deres grund. Der er nemlig forskel på hvordan de to områder bliver kloakeret.

Der er lagt en foreløbig tidsplan op på denne side, hvor det kan ses hvad der er sket af arbejder siden spildevandsplantillægget blev vedtaget.

Gravearbejdet starter her i november, når de sidste tilladelser er i hus.

Brev - storparceller (20.02.2019)

Brev - grundejere 20.02.2019)

Tidsplan (20.02.2019)

Tidsplan  (17.12.2019)

 

Principtegning

Der er udført en principtegning omkring hvor langt Hedensted Spildevand går ind på grunden. På denne tegning er det angivet hvad man som lodsejer skal betale og hvad Hedensted Spildevand betaler. 

Principtegning

 

Informationsmateriale

Slides fra borgermøde (06.03.2017)

Spørgsmål og svar fra borgermøde (20.04.2017)

Kloakering af sommerhusområde 1. etape (27.05.2019)

Opstartsbrev etape 1 (18.11.2019)

Spørgsmål og svar borgermøde den 8/12-2019 (17.12.2019)

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakte projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

 

Spørgsmål til tilladelser og spildevandsplaner:

Hedensted Kommune

Spildevandsafdeling

Tlf.: 7975 5626

Mail: spildevand@hedensted.dk

 

Spørgsmål til byggemyndighed, tegninger på egen grund:

Hedensted Kommune

Byggestraks-service

Tlf.: 7975 5605

Mail: fritidogfællesskab@hedensted.dk

 

Entreprenør:

Vejlby Kloakservice

Jens Kristian Abilctrup

Tlf. 2335 4575

Mail: mail@vejlbykloakservice.dk

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her