Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Uldum - Separering af den fælleskloakerede del af byen

Baggrund for projektet

De eksisterende fællesledninger i Uldum er visse steder i dårlig stand, andre steder underdimensionerede i forhold til den nuværende belastning af afløbssystemet. Da vandplanerne samtidig udpeger Uldum Lilleå som et vandløb, hvor der skal ske forbedring af forholdene, har Hedensted Kommune indarbejdet planen om separatkloakering af Uldum i den igangværende høring af forslag til kommunens Spildevandsplan. Forslaget har været i høring og vil ved vedtagelse overføre de fælleskloakerede kloakoplande til planlagt separatkloakerede kloakoplande.

Arbejdets udførelse

Arbejdets udførelse er betinget af den endelige vedtagelse af Hedensted Kommunes Spildevandsplan. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremlægge en nærmere tidsplan - dette vil blive opdateret på et senere tidspunkt.

Borgermøde afholdt den 5. november 2015 i Uldum Hallen

Hedensted Kommune har afholdt borgermøde, hvor berørte borgere og erhverv i området blev orienteret om revisionen af spildevandsplanen, og hvilken betydning vedtagelsen af denne vil have. 

Slides fra borgermøde, erhverv

Slides fra borgermøde, private lodsejere

Spørgsmål og svar fra borgermøde, samlet erhverv og private grundejere.

Kælder

Information til boligejere med kælder.

Tidsplan

Der er ikke udarbejdet en tidsplan. Dette opdateres.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, kan du finde navn, mail adresse og telefonnummer på kontaktpersoner ved Hedensted Spildevand samt rådgiver ved Orbicon

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her