Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Horsensvej, Nygade, del af Hedebogade og del af Løsningvej - Kloaksanering

Baggrund for projektet

De eksisterende fællesledninger i området er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk. Hedensted Spildevand ønsker derfor, at udskifte fælleskloakken i området i forbindelse med, at Hedensted Kommune vil renovere Horsensvej.

 

Borgermøde afholdt den 20. juni 2017 på Hedensted rådhus

Hedensted Kommune har afholdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages.

Slides fra borgermøde

Spørgsmål og svar fra borgermøde

Nedsivningskonsekvenser Horsensvej/Østerbrogade 

 

FORSINKET UDSENDELSE AF OPLYSNING OM MULIGHED FOR UDTRÆDEN MHT. REGN- OG OVERFLADEVAND

Udsendelsen af oplysning om mulighed for udtræden af Hedensted Spildevand er blevet forsinket, men når det udsendes, gives en frist på 1½-2 mdr. til at melde tilbage.

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her