Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Vestergade i Løsning - Kloaksanering

Baggrund for projektet

Hedensted Spildevand, Hedensted Kommune, Løsning Fjernvarme og Løsning Vandværk er gået sammen om en fornyelse af ledningerne og vejen i Vestergade, Løsning.

Fornyelsen er sat i gang på baggrund af risikoen for manglende forsyningssikkerhed, hvilket betyder, at hvis der ikke sker fornyelse af ledningsnettet, så kan der være risiko for kloakvand i husene, samt risiko for manglende vand og varme.

Der har de senere år været store problemer med at sikre at spildevandet har kunnet komme fra husene og via det offentlige kloaksystem i Vestergade.

Problemerne skyldes gamle og slidte kloaker, samt stigende regnvandsmængder.

De slidte kloaker er et godt sted for rotter at færdes, derfor har området i dag massive rotteproblemer. Når ledningerne bliver renoveret vil det betyde, at de store rotteproblemer vil blive minimeret.

Hele Vestergade vil i løbet af år 2017 blive gravet op etapevis, og når ledningerne er fornyet vil Hedensted Kommune sikre, med input fra borgere i By forskønnelsesgruppen, at vejens belægninger bliver fornyet og gadens udseende forskønnes med forskellige tiltag.

På baggrund af disse forhold, har Hedensted Kommune udarbejdet et forslag til tillæg til Kommunens spildevandsplan for området. Forslaget til tillægget overfører det fælleskloakerede kloakopland til planlagt separatkloakeret kloakopland.

 

Arbejdets udførelse

Idet tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan arbejdet på Vestergade igangsættes.

Arbejdet deles op i 6 etaper, hvor der er opstart på etape 1 den 15. maj 2017.

Arbejdet igangsættes fra rundkørslen og fortsætter op mod Jernbanegade/Nørregade.

Arbejdet forventes at fortsætte frem til ultimo december 2017, med efterfølgende færdiggørelse af beplantning i foråret 2018.

 

Trafikafvikling

Busser:

I hele anlægsperioden vil der være midlertidige busstoppesteder på Jernbanegade, idet busser vil have omkørsel. Tilsvarende vil den nuværende placering af skolebusholdeplads på Ny Skolegade, blive flyttet til den fremtidige placering på Juelsbovej.

Se oversigt her

 

Personbiler og parkering:

Idet der ikke vil være mulighed for gennemkørsel via Vestergade under anlægsperioden, anbefales der generelt omkørsel via Jernbanegade og Frederiksbergvej.

For beboerne i Vestergade, vil det være muligt at benytte tilkørselsforhold og parkering, når der ikke foretages gravearbejde ved den enkelte ejendom. Når der foretages arbejde foran ejendommen, vil det være muligt for gående at komme til ejendommen.

Der opsættes info-tavler ved hver ende af Vestergade, som løbende vil blive revideret i forhold til tilkørselsforhold og mulighed for parkering. Tilsvarende vil der være anvist mulighed for at komme til de erhvervsdrivende i området.

 

Borgermøde afholdt den 2. februar 2017 på Løsning skole

Hedensted Kommune har i samarbejde Hedensted Spildevand, Løsning Varme og Løsning Vand afholdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen, og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages. 

Slides fra borgermøde

Spørgsmål og svar fra borgermøde

 

Yderligere oplysninger vedr. projektet

Avisudklip af 23. januar 2017

Sådan kommer Vestergade til at se ud når vi er færdige

 

Kælder

Information til boligejere med kælder

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her